Bir kitap

Reklamlar

Magosa Komiserliği’ne…

1934 tarihinde İngiliz idaresi altında bulunan Kıbrıstan bir dilekçe örneği.

Belgeyi bize ulaştıran Mert Bey’e teşekkür ederiz.

Magosa Komiserliği canibi âlisine
Efendim,
Köyümüze gelen ‘Kondra’ yolundaki derenin yenmiş ve aşınmış olan kısmına bir bend yapmak içün vuku bulan müracatımıza nahiyemiz müdiri vasıtasıyla verilen şifahi cevaptan son derece memnun olduk ve teşekkür ederiz. Son senelerde kuraklık yüzünden çiftçilerimiz kuvvetli çift hayvanlarını satmağa ve bir çokları merkebler ile sürmeğe mecbur olduklarından yapılacak bend içün lazım gelen taşları nakledecek vasıta yokdur. İşçi ve amele vermeği taahhüd ideriz. Diğer şeylerin de hükümetimiz tarafından yapılması içün muavenette bulunmanızı rica ederiz.
28 Teşrini evvel 934
İpsillat karyesi heyeti ihtiyariyesi
Azalar         Muhtar (Arifullah Hüseyin)

Rehber-i Konya

Kaynak:  Periodicals Of H.T.Us Collection.


Vech i tezkere budur ki…

Vech i tezkere budur ki: Merhum babamuz Memi Beşe’ye deynleri Yani Bolemi deyininden ….. oğlularına Hasan Çelebi’ye ve Hüseyin’e ve Mustafa’ya ve Ömer’e ve Süleyman’a verdüm ….. alub kabz eyledüğümüz binaen yedine tezkere verildi vakt-i hacete  ibraz olına. Sene 1065. Ömer. Mustafa. El-fakir Hüseyin. El-fakir Hasan Çelebi. Süleyman. Veli Manavoğlı. Ali Çelebi. Mustafa.


Kızılbaş vilayetine kaçanlar…

Erzurum Beğlerbeği’ne hüküm ki,

Haliyâ mektub gönderüb Amasya ve Tokat ve Çorum leventlerinden yirmi nefer kimesne kızılbaş vilâyetine kaçub giderken serhadde tutulup kal’a–i Erzurum’da hapsolundukları ve iki neferi fevt olduğun bildirdiğin ecilden mezbûrların dahi haklarından gelinmek emir idüb buyurdum ki,

Emrim üzere haklarından gelinüb emrim yerine vardığım yazub südde–i saadetime arz eyliyesin.

Kaynak: Gençalevilerharekatı.eu


Reayaya eziyetten feragat …

El-fakir el-Hac İbrahim defterdar-ı irad-ı cedid hâlâ (mühür). İrad-ı cedid-i hümayun hazinesi tarafından zabt ve idare olınan Andra ceziresinün pıskopos-ı Pankıratyoz nam rahib inha olınur ki: Cezire-i merkumede kâin ehl-i zimmet reayanun tezvic ü tezevvücleri ve sair ayinlerine müteallik umur ü hususlarına marifetünle rüyet olınub kadimi ve kaidesi üzre iktiza eden rüsum ve avaidine kanaat ve hilâf-ı dair ve âdet nesne taleb ve ahzından ittika ve mübaadet eylemek lazımdan iken bazen mürd olan reaya ve rühbanlarun vereselerinden iki yüz elli guruş ve üç yüz guruş ve beş yüz guruş isteyüb adetün hilâfı bu mikdar nesne taleb etmek ne demekdir deyü vermekde muhalefet edenleri tekdir ve ayinlerince aforoz ederek tazyık eylemek ve karyelere vekil mütaahhil papas tayin olınur iken anları yerine karye ihtiyarlarını tayin ederek reayayı beyhüde masarıf-ı zaireye duçar etmek misillü harekât ve taadiyata cesaret eyledüğün bu defa tarafımıza ifade ve ihbar olınmağla bu keyfiyet senün pıskoposlıkdan ihrac ve tedibini icab etmiş iken bu defalık tenbih ile iktifa olınub fi-ma-ba’de hilâf-ı resm ve âdet hareket ve reayaya taaddi ve eziyetden ferağat ve mücanebet eylemeni içün mahsus işbu buyurıldımız tastir ü tesyir olındı. Vusulinde cezire-i merkume reayası her halde mazallenüzde hıfz u himayet olub refah u rahat üzre olmaları lazımdan olmağla bundan sonra dahi o makule hilâf-ı dair ve âdet hareket ve ziyade vergü ve avaid taleb ve ahzına cesaret eylemeni ihtimalı olur ise bilad-ı baideye nefi ve tağrib ile tedibine ibtidar olınacağını muhakkak bilüb ana göre hareket ve ba’de ezin o misillü mugayir-i kaide ve kadim ve hilâf-ı resm ve âdet tavr u halet ve kimesneye cevr u eziyet vuku gelmesine ihtiram u dikkat eyleyesin. Fi 17 M[uharrem] [1]219


Ferman …

Osmanşah bin Ahmedşah Han muzaffer daima.

Kıdvetü’l-kuzzat ve’l-hükkâm madenü’l-fazl ve’l-kelâm mevlâna Andra kadısı zide fazluhu tevki-i refi-i hümayun vâsıl olıcak ma’lûm ola ki: Bundan akdem kaza-ı mezburde vaki Aya nam manastırda sakin olan papaslardan bazısınun fiil-i kabihleri zuhur etmekle cümlesi manastırdan ref ü men olına deyü tenbih olınmışken Hâliyâ manastır-ı mezburün sair papasları ve keşişlerine gadr olmak lâzım gelmeğin yine mezkurleri manastır-ı mezbure getirüb iskân etdürmek içün hâlâ düstur-i mükerrem müsir-i mufehham nizamü’l-alem nazım-i menazim-i melahim vezaretle kapudanum olan Mehmed Paşa edam Allahu taalâ iclaluhu tarafından verilen mektub mucebince mezkurleri manastır-ı merkume getirüb iskân etdürmek emr edüb buyurdum ki: Hükm-i şerifümle vardukda bu babda sadır olan ferman-ı celili’l-kadrum mucebince amel edüb kadimden manastır-ı mezburde olan papasları ve keşişleri kaldurub kadimden bu vechle sakin olıgelmişler ise yine kemakân anda iskân etdürüb mademki şer-i şerif ve ayin-i atilelerine muhalif ve olıgelmişe mugayir vazları sadır olmaya. Min bad kimesneye dahl u taarruz ü rencide ve remide etdürmeyüb ve mezkurlere âhardan bir ferdi karışdırmayasın. Şöyle bilesin âlamet-i şerife itimad kılasın. Tahriren fi’l-yevmi’r-rabi şehr-i Recebi’l-mürecceb li-sene seb ve işrin ve elf. Bi-makam-ı Kostantaniyeti’l-mahruse.